Kinderopvang voor alle kinderen tussen 0-12 jaar in heel Vlaanderen!

Hieronder kan je zowel onze missie en visie raadplegen alsook onze privacyverklaring.


Versie september 2018

Missie en visie


Felies vzw stelt zich tot doel het behartigen van kwalitatieve, betaalbare en voor iedereen toegankelijke kinderopvang, met bijzondere aandacht voor de opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen en dit door:
- opvanginitiatieven voor kinderen van 0 tot 12 jaar op te zetten en uit te bouwen;
- studiewerk en onderzoek te verrichten m.b.t. de actualiteit en de ontwikkelingen op het terrein van de kinderopvang;
- de kinderen, onthaalouders, gezinnen, opvanginitiatieven en de VZW te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen.

Als koepelorganisatie willen wij de reeds ontwikkelde knowhow op het terrein van de kinderopvang bundelen en de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. Wij zijn hierbij niet blind voor de principes van moderne organisatieontwikkeling en streven naar een voortdurende dynamiek en vernieuwing. Samen willen we de kwaliteit van de opvang bewaken en verbeteren, zodat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingskansen van kinderen.

In onze werking delen ouders, personeel en kinderbegeleiders een gezamenlijke zorg: het belang van het kind. Het respect voor kinderen en hun basisrechten loopt als een rode draad door onze dienstverlening. Uit de verzameling kinderrechten zoals die opgenomen zijn in het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het kind selecteerden we de voor ons 10 meest relevante basisrechten. Zij bieden een houvast en zijn steunend en sturend voor de verdere uitbouw van onze dienstverlening.

Privacyverklaring

Versie MEI 2018
FELIES VZW … ORGANISATOR van kinderopvang FELIES is door Kind en Gezin erkend als organisator van kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. FELIES organiseert kinderopvang binnen de context van gezinsopvang en groepsopvang voor baby’s en peuters en voor schoolgaande kinderen.
Om de opvang te kunnen organiseren heeft Felies verschillende persoonsgegevens nodig van de gezinnen waarmee we samenwerken en van de kinderen die worden opgevangen. Respect voor en bescherming van de privacy van de gezinnen waarmee we samenwerken en van de kinderen die we opvangen loopt als een rode draad door onze werking en is voor ons van groot belang.
In deze privacyverklaring informeren we jou over:
• Hoe we binnen Felies omgaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen. Welke persoonsgegevens we opvragen, waarom, met welk doel, en op basis van welke rechtsgrond we dit doen. Hoe we deze informatie bijhouden en verwerken, hoelang we de gegevens bewaren.
• Hoe we omgaan met het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes in de opvang.
• Hoe we jouw rechten m.b.t. de privacy van jouw gegevens binnen onze werking waarborgen.
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: FELIES v.z.w. - Urbain Britsierslaan 5 - 1030 Brussel of via e-mail - info@felies.be
BESCHERMING en PRIVACY van persoonsgegevens
Opvragen en verwerken van persoonsgegevens

Voor de opvang van baby’s en peuters
In overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters van 22/11/2013 kan de organisator zowel bij de inschrijving als tijdens het hele verblijf van het kind in de kinderopvanglocatie persoonsgegevens opvragen en verwerken.

Voor de buitenschoolse opvang
In overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 over erkenning, attest van toezicht en kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezins- en groepsopvang kan de organisator zowel bij de inschrijving als tijdens het hele verblijf van het kind in de kinderopvanglocatie persoonsgegevens opvragen en verwerken.
Volgende persoonsgegevens kunnen opgevraagd worden:
• Administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin.
• Medische gegevens over het kind.
• Indien relevant voor de opvang kan de organisator ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren.


Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor (doel):
• De klantenadministratie;
• De facturatie;
• De naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;
• De naleving van de subsidievoorwaarden;
• De toepassing van de kinderopvangtoeslag (vanaf 01/01/2019).
De persoonsgegevens worden verzameld en bijgehouden in het elektronisch dossier van jouw kind. We verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensverwerking van 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze medewerkers als door onze mogelijke onderaannemers (bvb. een IT bedrijf).
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. We maken hierin de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
In ons verwerkingsregister houden we bij met welk doel wij persoonsgegevens verwerken, op welke wettelijke basis/grondslag wij deze gegevens verwerken, hoelang de gegevens bewaard worden en als dit noodzakelijk is, aan welke instanties (derden), deze gegevens worden doorgegeven. Voor meer informatie of bij vragen hierover kun je onze verwerkingsverantwoordelijke contacteren. Dit kan per e-mail aan info@felies.be of telefonisch op het nummer 02/246 51 80.

Rechten m.b.t. privacy van persoonsgegevens
In overeenstemming met bovenvermelde regelgeving waarborgen we in onze werking jouw rechten m.b.t. de privacy van persoonsgegevens.
• Als ouder heb je recht op inzage van de persoonsgegevens die jouw kind, jezelf of jouw gezin betreffen en door Felies worden bijgehouden en verwerkt.
• Je kunt verbetering van deze gegevens vragen.
• Je kunt in een aantal gevallen de gegevens laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. (enkel in de gevallen die voorzien zijn in de Europese privacywetgeving).
• Je kunt ook een kopie van deze gegevens opvragen.
• Als je verandert van opvang, kan je vragen om jouw gegevens door te geven aan een nieuwe kinderopvanglocatie.
Je neemt hiervoor contact op met de verantwoordelijke kinderopvang van Felies.

Bewaarperiode van de persoonsgegevens
Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de regelgeving die van toepassing is.

Vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens
We verbinden ons er toe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Felies VZW van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij anonimiseren en zorgen voor de versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Overmaken van de persoonsgegevens aan derden
Wij zullen de aan ons verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
• Als het noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin, Zorginspectie, het Lokaal Loket.
• Wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn we verplicht deze gegevens door te geven.

Klachten
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover contact op te nemen met de verantwoordelijke kinderopvang van Felies.
Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die toezicht houdt op de naleving van de privacy bescherming. Meer info is terug te vinden op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacy verklaring
Felies VZW kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. .